REKLAMA

Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZPOZ w Gminie Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok.

Siedziba podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok,
ul. Dworcowa 13
38-500 Sanok.

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok kandydaci mogą uzyskiwać od poniedziałku do piątku w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok; tel. +48134632830; fax: +48134632830; email: spzpoz.g.sanok@wp.pl

Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • posiadanie wykształcenia wyższego;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika podmiotu leczniczego;
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat wykonujący zawód medyczny, który wyrazi gotowość wykonywania zawodu lekarza w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok wraz z dokumentacją konkursową winien złożyć dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza w danej specjalizacji. Złożenie wniosku nie stanowi przyrzeczenia w zakresie świadczenia usług medycznych przez kandydata.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) wybrany Kierownik nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Wójta Gminy Sanok.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok;

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska Kierownika, a w przypadku gotowości wykonywania zawodu lekarza dokument potwierdzający to prawo;

3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów;

5. Pisemną koncepcję zarządzania SPZPOZ w Gminie Sanok, zawierającą zapewnienie dostępności i jakości usług medycznych;

6. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7. Oświadczenia kandydata:

 • o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska Kierownika podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą, a w przypadku gotowości wykonywania zawodu lekarza oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub ograniczenia prawa wykonywania zawodu,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • o nie wydaniu względem niego zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok załącznik nr 1 oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane konkursem dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 lub listownie na adres Urzędu Gminy Sanok: ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres, nr telefonu kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZPOZ w Gminie Sanok”.

Termin złożenia dokumentów upływa 12 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Urzędu Gminy Sanok).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Sanok po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin oraz miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w formie telefonicznej lub wiadomością SMS na numer telefonu p0odany przez kandydata w złożonej ofercie.

Wójt Gminy Sanok
Anna Hałas

Pliki do pobrania (pdf.):

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna

Zdjęcie poglądowe

01-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)