REKLAMA

Kto zdobył tytuł najlepszej gminy na Podkarpaciu? Odpowiedź niebawem

Kto zdobył tytuł najlepszej gminy na Podkarpaciu? Wkrótce poznamy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów województwa podkarpackiego! Ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2022 już w najbliższy wtorek!

29 listopada br. odbędzie się w Rzeszowie Konferencja dedykowana przedstawicielom samorządu terytorialnego, organizowana przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, podczas której poznamy tegorocznych laureatów Rankingu Gmin Podkarpacia.

Ranking jest inicjatywą realizowaną przez wszystkie regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W województwie Podkarpackim jest to już 10 edycja. Partnerem wydarzenia jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2021, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Honorowy Patronat objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej? Ranking pokazuje mocne i słabe strony samorządu, jest materiałem, zachęcającym do refleksji i wyciągania wniosków na przyszłość przez samorządy.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in.

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %.
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są dane statystyczne GUS, pochodzące z szesnastu kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin i promowanie tych, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie – podkreśla Małgorzata Nieroda, Kierownik Ośrodka FRDL POST.

Laureatów poznamy już we wtorek, 29 listopada podczas Konferencji, która odbędzie się w Rzeszowie w Hotelu BB przy ul. Grottgera 28. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Oprócz głównych laureatów rankingu w tym roku, po raz pierwszy nagrodzimy również gminę – lidera każdego powiatu.

Informacja o FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego (FRDL POST) jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Podobnie jak wszystkie oddziały Fundacji, FRDL POST prowadzi między innymi działalność na rzecz administracji publicznej i trzeciego sektora, organizując szkolenia, seminaria, kursy i konferencje i realizując specjalistyczne projekty; świadczy również usługi doradcze, informacyjne, konsultingowe oraz badawcze. Przy Ośrodku funkcjonuje także 10 samorządowych forów branżowych.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest największą sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą samorządy terytorialne w kraju. W ciągu 33 lat Fundacja zorganizowała ponad 90 000 szkoleń, konferencji, spotkań forów. Przeszkoliła prawie 2 mln osób. Bogata oferta tematyczna tych przedsięwzięć obejmuje m. in. kwestie z zakresu zarządzania, prawa administracyjnego, prawa pracy, finansów, księgowości i podatków, archiwistyki, bezpieczeństwa danych, obsługi klientów urzędu oraz setek innych tematów, istotnych dla działalności administracji publicznej, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych.

Fundacja świadczy także profesjonalną i bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu różnego rodzaju dokumentów i programów strategicznych, niezbędnych do zarządzania rozwojem wspólnot lokalnych, pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe czy też przy opracowywaniu analiz służących poprawie zarządzania w samorządach.

materiały nadesłane

22-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)