REKLAMA

Zdalne czy stacjonarne? – Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Rzeszowskiego

RZESZÓW / PODKARPACIE. Decyzją Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dra hab. Sylwestra Czopka, uwzględniając sytuację epidemiczną zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będą przebiegały według poniższych reguł. Przedstawione zasady to wyciąg z Zarządzenia Rektora, które w całości będzie dostępne na stronie UR.

 

UWAGI OGÓLNE:

 

 1. Pod pojęciem „reżim sanitarny” rozumie się aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/koronawirus) oraz wytycznych środowiskowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni).
 2. W zamkniętej przestrzeni wspólnej UR obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic.
 3. Przedstawione zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.
 4. W razie pytań lub wątpliwości związanych z procesem kształcenia należy kontaktować się z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia – prorektor.sk@ur.edu.pl 
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni również w odniesieniu do zajęć realizowanych w formie zdalnej – każdorazowo przy zachowaniu aktualnych zasad regulujących funkcjonowanie w reżimie sanitarnym.
 6. Wszystkie aktualne informacje będą publikowane na stronie ur.edu.pl oraz na profilu fb – uniRzeszow.

 

REGULACJE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Kształcenie w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowane w trybie mieszanym

 

w formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim):

 • zajęcia na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich na I roku, na wszystkich kierunkach z wyłączeniem wykładów dla grup powyżej 50 osób, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia możliwe jest jedynie w formie tradycyjnej, tj.: laboratoria, hospitacje, zajęcia warsztatowe i terenowe, terenowe oraz praktyczne, do realizacji których potrzebny jest specjalistyczny sprzęt,
 • dla roczników II-V lub II-III i II rok II stopnia – jeśli liczebność grup i zaplecze lokalowe umożliwią zachowanie reżimu sanitarnego, z wyłączeniem grup wykładowych przekraczających 50 os. (w tym przypadku forma zdalna).

 w formie zdalnej:

 • zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest możliwe przy wykorzystaniu metod i narzędzi kształcenia na odległość zarówno w formie synchronicznej, jak też asynchronicznej,
 • zajęcia, które ze względów logistycznych nie mogą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

 1. Szczegółowy tryb prowadzenia poszczególnych zajęć na konkretnych kierunkach będzie określać Dziekan danego Kolegium, po uzgodnieniu z Kierownikiem kierunku.
 2. Zajęcia z WF będą realizowane w formie tradycyjnej z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Na wniosek studenta lub prowadzącego, po akceptacji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji zajęcia mogą być realizowane zdalnie.
 3. Lektoraty języków obcych będą realizowane zdalnie w trybie synchronicznej interakcji.
 4. Zajęcia ogólnouczelniane będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej.
 5. Zajęcia realizowane zdalnie mogą odbywać się w trybie synchronicznym (z możliwością bezpośredniego kontaktu audio-video) oraz w trybie asynchronicznym (w oparciu o e-kursy).
 6. Zajęcia na studiach niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich oraz podyplomowych będą planowane tak, aby zapewnić przewidziane wytycznymi GIS i MNiSW warunki umożliwiające przestrzeganie reżimu sanitarnego.
 7. Dyżury prowadzących są planowane zarówno w formie tradycyjnej, jak również zdalnej.
 8. Praktyki zawodowe:
 • będą realizowane zgodnie z programem studiów,
 • jeśli praktyka nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od studenta, praktyki mogą być zrealizowane w późniejszym terminie,
 • dopuszcza się możliwość realizacji efektów kształcenia przypisanych do praktyk w alternatywny sposób, np.: poprzez przeprowadzenie ćwiczeń, realizację projektu lub symulacji.

 

 1. Akademiki – zakwaterowanie w Domach Studenckich UR jest możliwe. Zainteresowani będą kwaterowani pojedynczo, niezależnie od nominalnego przeznaczenia pokoju. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania dwóch osób w pokoju, o ile mieszkający wspólnie złożą oświadczenie o świadomości ryzyka. Szczegóły dotyczące warunków zamieszkania w akademikach dostępne są pod adresem – https://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/domy-studenta/domy-studenta-uniwersytetu-rzeszowskiego

 

UZASADNIONE WYJĄTKI:

 

 1. Weryfikacja efektów kształcenia jest możliwa, w uzasadnionych przypadkach, w kontakcie bezpośrednim, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, niezależnie od formy zajęć.
 2. Zaliczenia i egzaminy oraz egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim) po uwzględnieniu warunków wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione zasady pomogą sprawnie funkcjonować w tym, trudnym dla nas wszystkich roku akademickim, jak również, że już niebawem powrócimy w pełni do tradycyjnego modelu studiowania.

Źródło: dr Maciej Ulita Dyrektor Biura Rektora

Autor: Amelia Krupik

04-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)