REKLAMA

PODKARPACIE. Znamy wyniki głosowania nad wotum zaufania dla władz województwa! (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Dziś 26 czerwca 2023 r. podczas XLII sesji sejmiku województwa podkarpackiego radni przyjęli raport marszałka Władysława Ortyla o stanie woj. podkarpackiego za rok 2022 r., oraz wyrazili wotum zaufania dla zarządu.  Nie obyło się bez emocji podczas dyskusji. Głos zabrali radni i parlamentarzyści.

350525154_659103386251791_7534804528321513227_n

Radni sejmiku województwa podkarpackiego, po dość długiej, i czasami emocjonującej dyskusji zdecydowali się udzielić absolutorium o stanie województwa podkarpackiego. Przeciw głosowali przedstawiciele opozycji:

Głosowanie:

 • obecnych- 29.
 • za 21 głosów
 • przeciw 6 głosów (Krzysztof Feret, Jacek Kotula, Antoni Pikuł, Danuta Stępień, Andrzej Szlęzak, Piotr Tomański)
 • wstrzymujących się 1 osoba (Jan Tarapata)
 • jedna osoba nie głosowała

Kolejne ważne głosowanie dotyczyło sprawozdania z wykonania budżetu (wotum zaufania) za rok 2022.

Głosowanie:

 • za 21 głosów
 • przeciw 6 głosów (Krzysztof Feret, Jacek Kotula, Antoni Pikuł, Danuta Stepień, Andrzej Szlęzak, Piotr Tomański)
 • wstrzymujących się 1 osoba (Jan Tarapata)
 • jedna osoba nie głosowała

Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zarządu województwa podkarpackiego za zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Myślę, że to ważna sprawa zwłaszcza, że to już ostatnie absolutorium w tej kadencji samorządu. Ten wykonany budżet i zrealizowane zadania świadczą o tym, że województwo w dalszym ciągu będzie się rozwijało – powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po przyznaniu zarządowi województwa absolutorium za 2022 rok.

Przed rozpoczęciem sejmiku swoje taneczne umiejętności w urzędzie marszałkowskim zaprezentował 43-osobowy zespół z Gruzji – Flying Georgians, który wziął udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Dzieci Gór i Dolin na Podkarpaciu.

Głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium poprzedziła wielogodzinna debata nad dwoma ważnymi dokumentami, które ukazują stan województwa oraz jego budżet za 2022 rok. Głos w dyskusji zabrało wielu radnych.

Na początku tej części obrad marszałek Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu skrótowo przedstawił założenia raportu, który jest kompendium wiedzy, prezentującym inicjatywy, decyzje i działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w 2022 roku oraz ukazującym ich wpływ na rozwój Województwa Podkarpackiego:

Dziś ważny moment, ważny czas, bo rozmawiamy o tym, w jakim stanie jest województwo podkarpackie i podsumowujemy wszystkie działania, jakie miały miejsce w ubiegłym roku,jeżeli chodzi o jego rozwój gospodarczy i społeczny. Założeniem tego raportu jest stworzenie kompendium wiedzy, które prezentuje inicjatywy, decyzje i działania zarządu województwa, pokazując jego wpływ na rozwój województwa. Raport pokazuje też działania sejmiku, jako organu samorządu województwa, to dokument, który jest przygotowywany corocznie, mamy już piątą jego edycję. Zarząd województwa w ciągu całego roku sprawozdaje i przekazuje informacje sejmikowi w różnych obszarach. Są one podstawą do sporządzenia raportu i wyciągnięcia wniosków oraz ewaluacji dotyczących polityk wojewódzkich.Na rozwój gospodarczy wpływa zarząd, komisje i sejmik województwa podkarpackiego.W 2022 roku zarząd zrealizował 100 posiedzeń oraz podjął 2364 uchwały, w ramach których podejmowane są kluczowe działania, mające wpływ na rozwój gospodarczy całego województwamówił marszałek Władysław Ortyl.

Szczegóły raportu przed radnymiprezentowała wicemarszałek Ewa Draus:

Kontekst prowadzenia polityki rozwoju regionu jest istotny, ale też stabilność tej polityki, która przez wiele lat jest niezmienna. Dążąc do przyspieszenia rozwoju regionu, jak też jego zrównoważonego rozwoju osiągamy wiele sukcesów, z których jesteśmy niezmiernie dumni. W naszych działaniach musimy uwzględniać wszystkie mega-trendy, jakie dotyczą gospodarek europejskich, jak też gospodarki globalnej. Zatem polityka Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju regionu uwzględnia priorytety Unii Europejskiej, jak teżpolityki krajowej. Jesteśmy ukierunkowani na to, aby wykorzystywać wszelki potencjał i szanse, jakie te polityki ze sobą niosą – powiedziała Ewa Draus.

Musimy też wiedzieć, że kontekst społeczny zmienia się w naszym otoczeniu, to proces bardzo powolny, ale zjawisko demograficzne dotyczące starzenia się społeczeństwa, ujemnego przyrostu naturalnego i migracji, istnieje, choć jest mniejsze niż w przypadku innych regionów. Obserwujemy przyspieszenie procesów związanych z automatyzacją i cyfryzacją oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wpływ na naszą politykę mają teżzmiany związane z budowaniem gospodarki odpornej na zmianę klimatu, ale też te dotyczące dekarbonizacji, dlatego uwzględniamy założenia Zielonego Ładu, które przekładają się na działania w zakresie energetyki oraz budowy gospodarki obiegu zamkniętegopodkreślała wicemarszałek.

Wzrasta znaczenie województwa w kontekście wsparcia Ukrainy, województwo stało się hubem logistycznym oraz medycznym łączącym Ukrainę z Europą Zachodnią, wzrosło zainteresowanie naszym regionem, jako miejscem do lokowania inwestycji – wymieniała wicemarszałek Draus.

W kwestii Ukrainy, ale w kontekście raportu wypowiedział się również radny Stefan Bieszczad:

Ogromne zasługi zarządu w zaangażowaniu w pomoc na Ukrainie i jej mieszkańcom pod względem materialnym i politycznym jest zauważalne zarówno przez możnych tego świata, jak i mieszkańców województwa – powiedział.

Marszałek Ortyl mówił, że konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, spowodował niepewność co do dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Nastąpił wzrost kosztów realizowanych działań zarówno bieżących jak i majątkowych ze względu na wzrost cen na rynku, stąd też prawidłowa realizacja zaplanowanych zadań, stała się jeszcze większym wyzwaniem.

Marszałek zwrócił uwagę na działania samorządu województwa w zakresie pomocy uchodźcom:

Samorząd Województwa Podkarpackiego od pierwszych dni wojny włączył się w pomoc uchodźcom, jak i obywatelom Ukrainy, którzy pozostali na terytorium swojego kraju. Inicjatywy pomocowe objęły różne płaszczyzny – od działań mających wymiar finansowy, przez koordynację pomocy humanitarnej, która trafiała na Podkarpacie, po apele na krajowych i międzynarodowych forach. Nasz region w sposób naturalny stał się miejscem wydarzeń, na które kierowały się oczy świata. Przez Podkarpacie przetaczały się fale uchodźców, jak też miały tutaj miejsce spektakularne wizyty najważniejszych postaci kształtujących politykę krajową i światową. Samorząd województwa na pomoc ukraińskim uchodźcom skierował także środki z RPO WP na lata 2014-2020 poprzez realizację projektów „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” oraz „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” – powiedział marszałek Ortyl.

Projekt „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” to przedsięwzięcie, którego celem jest aktywizacja obywateli Ukrainy, którzy przybyli na Podkarpacie po wybuchu wojny, czyli po 24 lutego 2022 roku. Wsparcie ma dotyczyć takich obszarów jak: sfera społeczna, zawodowa, edukacja, wsparcie psychologiczne, doradcze, zdobycie nowych kwalifikacji. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy, do końca 2023 roku i jest finansowany w 85% ze środków unijnych, a w 15% z budżetu województwa. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 30 mln złotych. Dofinansowanie unijne to 25,5 mln złotych, a wkład województwa to ok. 4,5 mln złotych.

Raport o stanie województwa podkarpackiego za 2022 roku składa się z sześciu rozdziałów. Rozdziały początkowe zawierają informację o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, monitoringu Strategii rozwoju województwa i ramach ekonomicznych działalności Samorządu Województwa Podkarpackiego. Realizację polityk wojewódzkich ujęto w kolejnych dwóch rozdziałach. W ostatnim rozdziale zawarto materiał o działalności Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z informacją o realizacji uchwał podjętych w 2022 roku.

Raport mówi m.in. o działaniach zarządu podejmowanych na rzecz pobudzenia gospodarki regionu dotkniętej najpierw pandemią covid-19, a później wojną w Ukrainie. W tym celu dokonano zmian w RPO WP 2014-2020. Polegały one m.in. na modyfikacji w zakresie II transzy Instrumentu REACT-EU. Wprowadzono nowy typ projektu i grupy docelowej w związku z koniecznością utworzenia Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców, zapewniającego wsparcie uchodźcom z Ukrainy.

W raporcie przedstawiono także dane dotyczące m.in. ochrony zdrowia. W roku 2022 wydatkowano na Podkarpaciu na ochronę zdrowia 122,2 mln zł, w tym na inwestycje kwotę 68,7 mln złotych. Co do wykorzystania środków unijnych, Podkarpacie miało w 2022 roku wysoką, drugą pozycję pod względem tempa płatności. Na koniec 2022 roku zakontraktowano ponad 95% dostępnych w RPO WP 2014-2020 środków (łączna kwota w programie to ponad 2,1 mld euro, czyli ponad 9,6 mld złotych). Zarząd realizował tez intensywnie proces programowania środków na nową perspektywę.

Uważam, że wszystkie wyzwania, jakie pojawiły się przed zarządem województwa w trudnym 2022 roku, spotkały się z odpowiednimi rozwiązaniami i decyzjami, które pozwoliły na dalsze rozwijanie naszego regionu. Raport o stanie województwa jest przygotowany w jak najlepszej formulemówiła radna Joanna Brill.

Dobry stan województwa podkarpackiego wynika z tego, że te poszczególne lata były właściwie realizowane przez ówczesny zarząd województwa, mam tu na myśli zarząd Prawa i Sprawiedliwości. To dwie perspektywy finansowe unijne, które wpływały na to, że ten rok 2022 wyglądał tak, a nie inaczej. Ta konkluzja wynikająca z raportu czyli, że województwo ma stabilną sytuację gospodarczą i zdolność do dalszego rozwoju, wynika z tego, że decyzje strategiczne były właściwie podejmowane, jak chociażby inwestycje w lotnisko, czy kolej aglomeracyjną – mówił radny Bogdan Romaniuk.

– Województwo podkarpackie jest bardzo dobrym miejscem do życia, Podkarpackie się rozwija, jest inspiracją dla innych regionów w naszym kraju, jest miejscem, z którego mieszkańcy są dumni. Będąc mieszkanką województwa podkarpackiego, Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego i przedstawicielem tamtej części województwa, uważam, że mieszkańcy województwa cieszą się i z uznaniem przyglądają się pracy, którą wykonują marszałek Władysław Ortyl i cały zarząd. To ogrom pracy, za który dziękujemy – mówiła radna Kamila Piech.

Województwo podkarpackie zmieniło swoje oblicze i z roku na rok staje się coraz piękniejsze. Województwo podkarpackie poszło w wielu kwestiach i sprawach bardzo do przodu – mówił radny Adam Drozd.

Raport wskazuje rozwój województwa w wielu dziedzinach i temu nie możemy zaprzeczyć, szereg działań zarówno tych zaplanowanych, jak i działań wynikających z potrzeby chwili zostało zrealizowanych i przyniosło efekty. Zarząd wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem zdał egzamin i tego zdanego egzaminu serdecznie gratuluję – powiedział wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

W dyskusji udział wzięli także: wicemarszałek Piotr Pilch, członek zarządu Stanisław Kruczek, a także radni – Dorota Łukaszyk, Krzysztof Feret, Jan Tarapata i Piotr Tomański. Głos w debacie nad stanem województwa podkarpackiego zabrała także Teresa Pamuła -poseł na Sejm RP, która podziękowała marszałkowi za działania podejmowane na rzecz rozwoju województwa. Do głosu dopuszczono również Posła Grzegorza Brauna, co oczywiście wywołała nie małe emocje.  https://rzeszow24.pl/grzegorz-braun-krytyczna-ocena-raportu-o-stanie-woj-podkarpackiego-ortyl-nie-wytrzymalvideo-1925/

Po głosowaniu nad wotum zaufania dla zarządu województwa, uzyskanym większością 21 głosów radnych, marszałek przeszedł do przedstawienia spraw finansowych. W trakcie swojego wystąpienia prezentował stan wykonania budżetu za 2022 rok. W zakresie dochodów budżet Województwa Podkarpackiego na 2022 rok był zaplanowany w kwocie 1 mld 432,1 mln złotych, a został wykonany w kwocie 1 mld 515,8 mln złotych, co stanowi aż 105,8% planu. Ważniejsze ponadplanowe dochody pochodziły między innymi z: odsetek od lokat wolnych środków budżetowych, usług geodezyjnych, dzierżawy pojazdów szynowych oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

W zakresie wydatków plan na 2022 rok w wysokości 1 mld 546,9 mln zł został wykonany w kwocie 1 mld 394,3 mln zł, co stanowi 90,1% planowanych wydatków. Wydatki bieżące w wysokości 787,9 mln złotych przeznaczono między innymi na: działalność bieżącą jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, dotacje dla beneficjentów na współfinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP oraz POWER, programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych, a także stypendia oraz dotacje dla SP ZOZ, instytucji kultury, Zakładów Aktywności Zawodowej, Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych i innych.

Omawiając wykonanie wydatków chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dużą aktywność Zarządu w sięganiu po dostępne środki zewnętrzne. Aktywność Zarządu Województwa w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania wydatków skutkuje bardziej efektywnym wykorzystaniem dostępnych dochodów własnych i znacząco poszerza zakres zadań możliwych do sfinansowaniamówił marszałek Władysław Ortyl, który nawiązał między innymi do zadań: dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych, dofinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dofinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.

– Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 606,4 mln złotych i przeznaczono je między innymi na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020, objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., a także na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych oraz realizowane bez udziału środków Unii Europejskiej w zakresie: dróg, kolei, ochrony zdrowia i kultury.

Największe wydatki poniesiono między innymi na inwestycje drogowe, jak: przebudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od drogi krajowej 94 do Kańczugi (15,2 mln zł), rozbudowa drogi wojewódzkiej 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik (12,0 mln zł), budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 od Piątkowca przez Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka (27,5 mln zł), przebudowa drogi wojewódzkiej 895 na odcinku Solina – Myczków idrogi wojewódzkiej 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk (33,2 mln zł), budowa drogi wojewódzkiej 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 (23,8 mln zł) oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do drogi wojewódzkiej 869 (30,5 mln zł).

Największe wydatki w zakresie kultury obejmowały utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki (8,4 mln zł) oraz Podziemną Trasę Turystyczną w Przemyślu (1,6 mln zł), natomiast w zakresie ochrony zdrowia: przebudowę Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym (7,3 mln zł), modernizację i rozbudowę budynku Nr 1 (6,4 mln zł) oraz zakup robota chirurgicznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej (13,9 mln zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego zostały zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały pozytywną opinię. Sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego za rok obrotowy 2022 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Sejmik Województwa i również uzyskało pozytywną opinię. Wszystkie sprawozdania zostały również zbadane przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Podkarpackiego i uzyskały pozytywną opinię. Opinia Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 rok zostały zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie i uzyskały pozytywną opinię.

Głos w sprawie budżetu województwa zabrali przedstawiciele klubów sejmikowych – Bogdan Romaniuk w imieniu klubu „Prawa i Sprawiedliwości”, Antoni Pikul w imieniu klubu „Koalicji Obywatelskiej” oraz Jan Tarapata w imieniu klubu „Polskiego Stronnictwa Ludowego”. Głos w sprawie budżetu zabrali również – wicemarszałek Piotr Pilch, członek zarządu Stanisław Kruczek, wiceprzewodniczący sejmiku Czesław Łączak oraz radny Piotr Tomański.

Po dyskusji w sprawie budżetu, radni głosami 21 radnych udzielili Zarządowi Województwa Podkarpackiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2022 rok.

W kolejnej części sesji sejmiku radni skupili się także na sprawach bieżących, podjęli między innymi uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 450 tys. złotych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska na wykonanie zadania „Remont drogi wewnętrznej do Bacówki pod Małą Rawką”.

Pomoc finansowa w wysokości 2 mln złotych skierowana została także do Gminy Miasta Sanok na zakończenie remontu budynku byłego Gimnazjum nr 3, który zostanie zaadoptowany na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe w ramach projektu pn. Poszerzając horyzonty. W ramach projektu planuje się przyznanie stypendium na okres roku szkolnego 2023/2024, tj. okres 10 miesięcy od 1 września 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Program stypendialny został skierowany również do uczniów szkół podstawowych, w jego ramach będą przyznawane stypendia sportowe.

źródło: Biuro Prasowe UMWP

zdjęcia: UMWP/ Anna Magda


26-06-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)