REKLAMA

Ranking Gmin Podkarpacia. Kto wygrał? Kto w czołówce?

PODKARPACIE. Kto zdobył tytuł najlepszej gminy na Podkarpaciu? Znamy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów województwa podkarpackiego! Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2020.

22 marca br. FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował w Rzeszowie Konferencję „Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli jst – wójtów, burmistrzów, prezydentów z woj. podkarpackiego oraz kierowników i pracowników wydziałów gmin i miast, zajmujących się pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Konferencja miała na celu wskazanie jak istotnym elementem w polityce samorządowej jest planowanie strategiczne, stworzenie rzetelnej strategii, która będzie odpowiedzią na potrzeby gminy i jej mieszkańców, a także wszystkich uczestników życia społeczno- gospodarczego.

W trakcie trwania Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2020. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęła Gmina Miejska Mielec, trzecie miejsce Gmina Padew Narodowa. Tuż za podium uplasowały się Gmina Głogów Małopolski i Gmina Trzebownisko. Partnerem Rankingu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, który zebrał i przeanalizował 16 wskaźników rankingowych. Honorowy Patronat objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2019, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in.

• Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019. • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019. • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2017–2019. • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019r. • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019. • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r. • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – średni wynik w %. • Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r. • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r. • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019r. • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019r. • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019r. • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019r. • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019r. • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019r. • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2019r.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Naszą intencją jest, aby Ranking Gmin Podkarpacia, organizowany corocznie, stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych – podkreślają organizatorzy Konferencji. – Sądzimy, że nasz Ranking, dzięki przeprowadzonej bezstronnej analizie statystycznej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń samorządowych, które przyczyniają się do dyskusji zarówno nad bieżącymi jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Ranking Gmin Podkarpacia 2020

źródło: FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego / materiały nadesłane

29-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)